Jak przetwarzamy dane osobowe kandydatów do pracy?

Szanowni Państwo, w związku z prowadzonym projektem rekrutacji i przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych uprzejmie prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami dotyczącymi ich przetwarzania. W przypadku chęci pozostania w naszej bazie na dłużej, prosimy o dołączenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na poczet przyszłych procesów rekrutacji. W przypadku podania w swojej aplikacji danych szczególnej kategorii (np. stanu zdrowia, czego nie oczekujemy), prosimy o dołączenie zgody wg poniższych wzorów.

Kim jesteśmy?

ALSTOR Spółka Jawna A. Zwierzynski i Wspólnicy z siedzibą: (03-244) Warszawa, ul. Wenecka 12 będzie Administratorem Pani/Pana danych osobowych, co oznacza, że decydować będzie o celach i sposobach ich przetwarzania w procesie rekrutacji.

Mam dodatkowe pytania lub chcę zgłosić swoje żądania, do kogo mogę się zwrócić?

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w prowadzonym przez Administratora procesie rekrutacji prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych Panem Damianem Dziubą wysyłając maila na adres: rodo@alstor.pl Uwaga! Inspektor nie udziela informacji nt. postępowania rekrutacyjnego.

W jakim celu i na jakiej podstawie są przetwarzane moje dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 • Działań zmierzających do zawarcia umowy o pracę lub innego rodzaju umowy współpracy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) w zakresie danych określonych w art.221 §1 kodeksu pracy, jak: wykształcenia, doświadczenia zawodowego, posiadanych umiejętności i kwalifikacji, zaś w przypadku danych: imienia (imion) i nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z powyższym przepisem.
 • W przypadku dobrowolnego podania przez Panią/Pana szerszego zakresu danych osobowych, niż te wymienione powyżej, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody. Zgodę rozumieć będziemy, jako dobrowolne Pani/Pana działanie wyrażone, np. przesłaniem do nas swoich dokumentów aplikacyjnych, jako osoby zainteresowanej ofertą pracy. Na tej samej podstawie (zgody) będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe na poczet przyszłych projektów rekrutacyjnych – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, jednakże w tym przypadku prosimy o przesłanie zgody na formularzu określonym poniżej, ewentualnie wpisując tę informację do CV.
 • Jeżeli w swojej aplikacji dobrowolnie wskaże Pani/Pan dane osobowe szczególnej kategorii – określone w art. 9 ust. 1 RODO (np. opisze Pani/Pan swój stan zdrowia) wówczas poprosimy o pisemną zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych – na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a) RODO- przykładem takiej zgody będzie formularz nr 2 – poniżej.

Kto będzie miał dostęp do moich danych? Czy moje dane będą przetwarzane tylko na ternie europejskiej wspólnoty gospodarczej?

Podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartych umów powierzenia (tj. na podstawie art. 28 RODO), takie jak: podmioty świadczące usługi informatyczne, usługi hostingowe, operatorzy pocztowi i kurierzy, firmy konsultingowe, np. świadczące usługi ochrony danych, inne które wspierają Administratora w realizacji jego działalności. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza europejski obszar gospodarczy, ani Organizacji Międzynarodowej.

Jak długą będą przetwarzane moje dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku udzielenia zgody na poczet przyszłych rekrutacji Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu odwołania tej zgody, nie dłużej jednak niż 12 miesięcy w zależności co nastąpi wcześniej.

Jakie przysługują mi prawa?

 • Prawo dostępu do danych osobowych i otrzymania ich kopii, zgodnie z art. 15 RODO;
 • Prawo do sprostowania danych, ich aktualizacji, zgodnie z art. 16 RODO;
 • Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianą/zapomnianym), zgodnie z art. 17 RODO;
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 18 RODO jeżeli:
  • kwestionuje Pani/Pan prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
  • przetwarzanie jest niezgodne z prawem i Pani/Pan sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
  • administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Pani/Panu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  • wniosła/wniósł Pani/Pan sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;
 • Prawo do przenoszenia danych (w miarę możliwości technicznych), na podstawie art. 20 RODO;
 • Prawo do wycofania zgody w każdym momencie wysyłając informację na adres: rodo@alstor.pl Jednocześnie informujemy, że wycofanie Pani/Pana zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem – na podstawie art. 7 ust. 3 RODO;
 • Prawo do przejrzystej komunikacji i pełnej informacji na podstawie art. 12-14 RODO.

Uważam, że niesłusznie przetwarzane są moje dane osobowe. Co mogę zrobić?

W pierwszej kolejności prosimy o kontakt ze nami, jako administratorem danych osobowych. Jeżeli pomimo uzyskanych wyjaśnień od naszego inspektora ochrony danych, nadal będzie Pani/Pan uważać, że przetwarzanie przez nas Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych w siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2 na podstawie art. 77 RODO.

Czy muszę podać swoje dane?

Podanie danych osobowych w zakresie art.221 §1 kodeksu pracy jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w rekrutacji. W przypadku ich niepodania, nie będziemy mieć możliwości podjęcia współpracy.

Jak przetwarzają Państwo moje dane osobowe?

Pani//Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie stosujemy także profilowania. Decyzja dotycząca statusu Pani/Pana aplikacji jest decyzją osoby prowadzącej proces rekrutacji.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w zbiorze Kandydat do pracy. Administrator mógł wejść w przetwarzanie Panią/Pana danych osobowych z dokumentów ogólnie dostępnych, jak: CEIDG i innych źródeł, w których w sposób oczywisty Pani/Pana dane osobowe zostały upublicznione przez Panią/Pana, np. danych na platformie LinkedIn, Goldenline i innych poświęconych karierze zawodowej.

 

Wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych na poczet przyszłych projektów rekrutacji

___________________ 

Miejsce, data

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do przyszłych procesów rekrutacji

 

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych na poczet przyszłych projektów rekrutacji prowadzonych przez Administratora danych osobowych ALSTOR Spółka Jawna  A. Zwierzyński i Wspólnicy z siedzibą: (03-244) Warszawa, ul. Wenecka 12

 

Oświadczam, że poinformowano mnie zgodnie z art. 13 RODO o zasadach przetwarzania moich danych osobowych.

*niniejsza zgoda w oparciu o art. 6 ust.1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku. Niniejsza zgoda zostaje udzielona na okres 12 miesięcy lub do chwili jej odwołania, w zależności co nastąpi wcześniej. Zgodę mogę zawsze odwołać kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych wysyłając e- maila na adres: rodo@alstor.pl

 

_____________________

Data, imię i nazwisko

Wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych szczególnej kategorii

___________________ 

Miejsce, data

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych szczególnej kategorii do procesu rekrutacji

 

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych szczególnej kategorii (zdrowia) do procesu rekrutacji, prowadzonego przez Administratora danych osobowych ALSTOR Spółka Jawna  A. Zwierzyński i Wspólnicy z siedzibą: (03-244) Warszawa, ul. Wenecka 12

 

Oświadczam, że poinformowano  mnie o zasadach przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 13 RODO. Pouczono mnie, że wycofanie niniejszej zgody nie będzie mieć wpływu na dalsze postępowanie rekrutacyjne i nie zostaną wobec mnie wyciągnięte żadne negatywne konsekwencje.

 

*niniejsza zgoda w oparciu o art. 9 ust.2 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku. Niniejsza zgoda zostaje udzielona do zakończenia procesu rekrutacji lub do chwili jej odwołania, w zależności co nastąpi wcześniej.  Zgodę mogę zawsze odwołać kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych wysyłając e- maila na adres: rodo@alstor.pl

 

 _____________________

Data, imię i nazwisko