Masterclass z Andrzejem Frankowskim

Regulamin Konkursu „Masterclass z Andrzejem Frankowskim”

 1. Zasady ogólne
  a) Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady uczestnictwa oraz realizacji konkursu „Masterclass z Andrzejem Frankowskim”, zwanego dalej „Konkursem”, w tym wyłonienia zwycięzców oraz wręczenia nagród.
  b) Organizatorem konkursu jest Alstor Sp.j. z siedzibą ul. Wenecka 12, Warszawa, zwana dalej „Organizatorem”.
  c) Konkurs jest organizowany na portalu społecznościowym Instagram na profilu @eizopolska.
  d) Konkurs jest przeprowadzany w dniach od 5 sierpnia 2020r. do 30 sierpnia 2020r. do godz. 23:59
  e) Niniejszy regulamin jest sporządzony w wersji elektronicznej i opublikowany na stronie https://www.eizo.pl/masterclass-andrzej-frankowski/ wraz z informacją o konkursie.
  f) Konkurs nie jest sponsorowany, wspierany ani w żaden sposób powiązany z serwisem Instagram.
 2. Zadanie konkursowe
  a) Zadaniem konkursowym jest umieszczenie na Instagramie zdjęcia własnego autorstwa z wypowiedzią, czego chciałabyś/chciałbyś się dowiedzieć na warsztatach z Andrzejem Frankowskim oraz opatrzenie posta hasztagami #masterclasszandrzejemfrankowskim, #eizopolska
  b) praca musi zostać opublikowana na profilu społecznościowym Instagram z hasztagami #masterclasszandrzejemfrankowskim, #eizopolska
 3. Zasady uczestnictwa w Konkursie
  a) Uczestnikami konkursu mogą być wszystkie osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zwane dalej „Uczestnikiem” lub „Uczestnikiem Konkursu”
  b) W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora, Partnerów oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, jak również członkowie ich rodzin i osoby im najbliższe.
  c) Konkurs rozgrywany jest w mediach społecznościowych pod hasztagiem #masterclasszandrzejemfrankowskim
  d) Aby wziąć udział w konkursie, należy wrzucić na profil Instagram zdjęcie własnego autorstwa opatrzone wypowiedzią „Czego chciałbym się dowiedzieć na warsztatach z Andrzejem Frankowskim” i oznaczyć odpowiednim hasztagiem.
  e) prace konkursowe nie mogą naruszać prawa, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, ogólnie przyjętych norm obyczajowych – w szczególności dotyczy to treści powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe, obscenicznych, obrażających uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne.
  f) przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.
 4. Przebieg konkursu
  a) Konkurs rozgrywany jest w terminie od 5 sierpnia 2020 r. (od momentu ogłoszenia konkursu) do 30 sierpnia 2020 do godz, 23:59
  b) Zwycięzca konkursu zostanie wybrany przez Andrzeja Frankowskiego
  c) Organizator poinformuje w mediach społecznościowych o wynikach konkursu w dniu 1 września 2020 r., do godziny 16:00 a do zwycięzcy zwróci się osobiście w wiadomości prywatnej.
 5. Nagrody
  a) Wyłoniona zostanie jedna osoba, która otrzyma voucher na udział w warsztatach masterclass z Andrzejem Frankowskim. (Voucher obejmuje warsztaty, koszt dojazdu i powrotu jest po stronie uczestnika).
  b) Nagrody nie podlegają wymianie na inne towary i usługi, ani na ekwiwalent pieniężny.
 6. Ochrona danych osobowych
  a) Biorąc udział w Konkursie Uczestnik zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w powiązaniu z reprodukcją wykonanej pracy oraz w mediach społecznościowych i na stronach należących do Organizatora Konkursu.
  b) Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i zwycięzców jest firma Alstor Sp.j., z siedzibą w Warszawie 03-244, przy ul. Weneckiej 12, NIP 527-016-13-13, Regon 011817936, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy pod numerem KRS 0000017336.
  c) Przetwarzanie danych będzie się odbywać zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  d) Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane w celu prezentacji nagrodzonych w Konkursie prac w kanałach social media i na stronach internetowych należących do Organizatora Konkursu.
  e) Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:
  f) sprostowania danych,
  g) usunięcia danych,
  h) ograniczenia przetwarzania danych,
  i) przenoszenia danych
  j) wniesienia sprzeciwu,
  k) cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 5 sierpnia 2020r.