Zrównoważony rozwój i ochrona środowiska

EIZO nie tylko tworzy produkty przyjazne planecie, ale również stara się ograniczyć wpływ swojej działalności biznesowej na środowisko naturalne. Aby to osiągnąć, kierujemy się przedstawioną poniżej polityką energetyczną i środowiskową, dla której wdrożyliśmy odpowiednie systemy zarządzania.

 

Podstawowa polityka energetyczna i środowiskowa

Ostatnie zmiany wprowadzono 26 kwietnia 2019 roku.

EIZO ma świadomość swojej odpowiedzialności społecznej i czuje się w obowiązku prowadzić działania biznesowe z poszanowaniem środowiska naturalnego. Dokłada wszelkich starań, by wywierać jak najmniejszy wpływ na planetę i realizować zrównoważony model rozwoju, m.in. poprzez efektywne wykorzystanie zasobów, przeciwdziałanie zmianom klimatycznym, ochronę bioróżnorodności i ekosystemów oraz zapobieganie zanieczyszczeniu środowiska.

 

W związku z tym:

  1. Działamy w zgodzie z prawnymi, moralnymi i innymi wymogami dotyczącymi ochrony środowiska i efektywnego wykorzystania energii.
  2. Oferujemy ekologiczne produkty i usługi, realizujemy inicjatywy mające na celu zmniejszenie naszego wpływu na środowisko oraz podejmujemy aktywne działania, aby zapobiegać zanieczyszczeniu środowiska.
  3. Ciągle doskonalimy nasz model biznesowy w ujęciu środowiskowym, m. in. używając zasobów ze zrównoważonych źródeł, zapobiegając zanieczyszczeniu środowiska, prowadząc politykę tzw. zielonych zamówień, dążąc do efektywniejszego wykorzystania energii i zmniejszając emisję gazów cieplarnianych.
  4. Wdrażamy system zarządzania energetyczno-środowiskowego zgodny z naszą działalnością biznesową oraz celami środowiskowymi, stale rewidując i poprawiając nasze wyniki.
  5. Realizujemy inicjatywy mające na celu zwiększenie świadomości środowiskowej wśród naszych pracowników i poszerzenie ich wiedzy na temat czystej energii.

 

Masayuki Hashimoto
Senior Executive Operating Officer
Research and Development

 

Inicjatywy EIZO zmniejszające wpływ na środowisko

Poniższe stwierdzenia dotyczą głównie monitorów z serii FlexScan EV.

Zgodność ze standardami środowiskowymi

Produkty EIZO spełniają wymogi standardów środowiskowych takich jak TCO Certified Generation 9, EPEAT i ENERGY STAR 8.0.

 

Mniej plastiku

Plastik, z którego wytwarzane są obudowy do monitorów EIZO (np. EV3895), w ponad 50% pochodzi z recyklingu. Staramy się również ograniczać stosowanie plastiku i farb zawierających opóźniacze palenia, aby zwiększyć potencjał recyklingowy naszych produktów i zmniejszyć ich wpływ na środowisko.

 

Zbiórka i recycling używanych monitorów

Poczuwamy się do odpowiedzialności za nasze produkty przez cały cykl ich życia, dlatego zbieramy stare monitory w Japonii, Europie i USA, aby mogły zostać poddane recyklingowi.

 

Zmniejszenie wpływu łańcucha dostaw na środowisko

Wyznaczyliśmy własne standardy zielonych zamówień i pozyskujemy przyjazne środowisku komponenty i materiały (w tym uproszczone opakowania), które odpowiadają naszym wymogom w zakresie jakości, funkcjonalności i kosztów.

Funkcje energooszczędne

Monitory EIZO mają funkcje energooszczędne, które zmniejszają pobór mocy i emisję CO2.

 

Opakowania pochodzące z recyklingu

Produkty EIZO pakowane są w kartony wykonane z przetworzonej makulatury. Do ich zabezpieczenia na czas transportu stosujemy pulpę papierową i materiały pochodzące w 100% z recyklingu. Współpracujemy też z naszymi dostawcami, aby ograniczyć ilość opakowań, w których dostarczane są kupowane przez nas części.

 

Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych

Celem EIZO Group jest osiągnięcie zerowej emisji CO2 do końca 2040 roku. Będziemy również promować zmniejszenie emisji CO2 w ciągu cyklu życia naszych produktów.

 

Niezależne monitorowanie substancji chemicznych

Bezwzględnie przestrzegamy wszystkich obowiązujących w Japonii i poza nią przepisów oraz norm środowiskowych, które regulują stosowanie substancji chemicznych w komponentach produktowych. Oprócz tego bacznie obserwujemy substancje chemiczne zawarte w komponentach, które pozyskujemy od naszych dostawców.

 

 

System zarządzania środowiskowego

W lipcu 1998 roku otrzymaliśmy certyfikat ISO14001 i od tego czasu stosujemy system zarządzania energetyczno-środowiskowego w ramach podstawowej polityki energetycznej i środowiskowej EIZO. Wdrożyliśmy również środki mające na celu ograniczenie produkcji odpadów oraz zużycia energii i zasobów. Ponadto system zarządzania środowiskowego pomógł zrobić postępy w innych dziedzinach, wyznaczając cele uwzględniające rosnące zainteresowanie klientów produktami przyjaznymi dla środowiska.

 

Inicjatywy realizowane w ramach systemu zarządzania środowiskowego

EIZO realizuje inicjatywy dotyczące ochrony środowiska zgodne ze zmienionymi standardami ISO 14001:2015 pod kierownictwem dyrektora odpowiedzialnego za zarządzanie środowiskowe. Inicjatywy te powiązane są z polityką zarządzania oraz strategiami biznesowymi wyznaczonymi przez kadrę kierowniczą. Dział Bezpieczeństwa Wewnętrznego odpowiada za promowanie działań biznesowych oraz zarządzanie zużyciem energii w zakładach EIZO, substancjami chemicznymi i odpadami. Dział Standardów Certyfikowanych ponosi natomiast odpowiedzialność za produkty EIZO, zbieranie danych środowiskowych z całego świata oraz promowanie tworzenia produktów przyjaznych planecie.

 

Zgodność ze standardami środowiskowymi

EIZO rozwija swoje produkty w zgodzie z przepisami prawa obowiązującymi w Japonii i innych krajach. Dobrowolnie spełnia również wymagania najpopularniejszych standardów środowiskowych zdefiniowanych dla każdego sektora rynku, na którym obecne są flagowe produkty EIZO.

Na terenie Unii Europejskiej obowiązuje wiele przepisów środowiskowych, m.in. dyrektywa WEEE (dotycząca zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego), dyrektywa RoHS (dotycząca ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym), rozporządzenie REACH (dotyczące zarządzania chemikaliami), dyrektywa ErP (dotycząca ekoprojektu dla produktów związanych z energią) oraz dyrektywa WF (dotycząca gospodarowania odpadami). Choć przepisy te powstały w Europie, w dużym stopniu przyczyniły się do zachęcenia innych krajów, by podjęły podobne kroki. Produkty EIZO również są z nimi zgodne.

EIZO spełnia ponadto środowiskowe standardy oznakowania produktów takie jak TCO Certified Generation 9 (międzynarodowe normy dla monitorów), EPEAT (międzynarodowy standard dla komputerów i monitorów), ENERGY STAR 8.0 (amerykański standard energooszczędności) oraz PC Green Label (japoński standard środowiskowy dla komputerów i monitorów). EIZO odgrywa również aktywną rolę w rozwijaniu standardów TCO, ENERGY STAR i PC Green Label.

 

Produkty przyjazne człowiekowi i planecie

Tworzenie produktów w duchu ekologii – w tym efektywne wykorzystanie materiałów i energii – od zawsze stanowiło nieodłączną część filozofii EIZO.

Zmniejszenie wykorzystania lotnych związków organicznych (np. niektórych farb) w produkcji towarów stanowi globalne wyzwanie. Bazując na doświadczeniu popartym latami badań, EIZO produkuje obudowy monitorów o jednolitych kolorach i gładkiej fakturze bez użycia farby.

Dążymy również do ograniczenia wagi naszych produktów. Dzięki temu zużywamy mniej plastiku i zmniejszamy ślad węglowy wynikający z transportu.

 

Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych

Podejmujemy aktywne działania, by zmniejszyć wpływ naszej działalności biznesowej i cyklu życia naszych produktów na środowisko.

W odpowiedzi na zmiany klimatyczne postawiliśmy sobie za cel ograniczenie emisji gazów cieplarnianych spowodowanej zużyciem energii w naszych zakładach. Proces ten rozłożyliśmy na dwa etapy.

 

Zmniejszenie emisji CO2 w dwóch etapach (cele zrewidowane w grudniu 2020)

Termin Cel
Rok podatkowy 2030 Zmniejszenie emisji CO2 o 70% (w porównaniu z poziomem emisji w roku podatkowym 2017)
Rok podatkowy 2040 Osiągnięcie zerowej emisji CO2

Informacja prasowa

EIZO ogranicza emisję CO2 aż 9 lat przed planowanym terminem

 

Dążąc do realizacji tych celów, EIZO będzie podejmowało działania takie jak unowocześnianie sprzętu do generowania energii słonecznej, zwiększenie udziału zielonej energii i wymiana sprzętu na energooszczędny.

Aby ograniczyć emisję CO2 w ciągu całego cyklu życia produktu, EIZO przyjrzy się również pośredniej emisji CO2 związanej z pozyskiwaniem komponentów, produkcją, dystrybucją, użytkowaniem i utylizacją odpadów. W oparciu o zebrane dane wyznaczymy konkretne, ilościowe cele.

W maju 2021 roku EIZO zadeklarowało wsparcie dla zaleceń wydanych przez grupę zadaniową ds. ujawniania informacji finansowych związanych z klimatem (Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD). Będziemy analizować możliwości i zagrożenia, jakie stwarzają zmiany klimatu dla naszej działalności biznesowej, aby móc stosownie reagować i szerzej udostępniać związane z tym informacje.

Wyliczenia związane z emisją CO2 obejmują: EIZO Corporation (siedzibę główną), EIZO MS Corporation (w tym fabrykę Nanao), EIZO Display Technologies (Suzhou) Co., Ltd., EIZO GmbH, EIZO Technologies GmbH.

Uwaga: Wyliczenia emisji CO związane z poborem mocy bazują na współczynniku przeliczeniowym i metodach obliczeniowych poszczególnych krajów.

 

Pozyskiwanie energii słonecznej w głównej siedzibie EIZO

W 2016 roku na dachu fabryki EIZO zamontowano 715 paneli słonecznych, każdy o mocy 180 kW. Przy ziemi znajduje się kolejne 1014 paneli o mocy 250 kW. Wszystkie panele słoneczne produkują łącznie 373 000 kWh mocy rocznie, co przekłada się na zmniejszenie emisji CO2 o 239 ton.

Panele słoneczne na dachu i na ziemi

 

Zielone zamówienia

Mając na uwadze dobro przyrody, EIZO stara się realizować produkcję przyjazną środowisku, a także promować świadomość ekologiczną i odpowiedzialne wykorzystanie zasobów.

Wciąż doskonalimy nasze procesy produkcyjne, tak aby spełniały wymogi norm środowiskowych zgodnie z oczekiwaniami naszych klientów. Pozyskując materiały do produkcji, kierujemy się stworzonymi przez nas Standardami Zielonych Zamówień.

Jeśli produkt końcowy ma być ekologiczny, również komponenty i materiały, z których został wykonany, muszą być przyjazne środowisku. Właśnie dlatego kładziemy nacisk na bliską współpracę z naszymi dostawcami.

Chcemy, aby ochrona środowiska stała się naszym wspólnym celem. W związku z tym prosimy naszych partnerów i klientów o włączenie się w jego realizację oraz promowanie ekologicznych rozwiązań i zachowań, która ograniczają negatywny wpływ na środowisko.

 

Certyfikaty

ISO14001
(System zarządzania środowiskowego)

Nasz certyfikat ISO14001 jest odnawiany i aktualizowany podczas niezależnych, zewnętrznych audytów.

Zakres certyfikacji ISO14001

ISO50001
(System zarządzania energią)

Certyfikat ISO50001 otrzymaliśmy w roku podatkowym 2019 w wyniku niezależnego, zewnętrznego audytu.

Zakres certyfikacji ISO50001