Polityka Prywatności

W dniu 25 maja 2018 roku wchodzi w życie nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (nazwa RODO).

Nowe przepisy, a w szczególności art. 13 i 14 ust.1 i ust. 2 RODO nakładają na nas obowiązek zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych oraz przekazania Państwu informacji odnośnie przetwarzania danych. W związku z tym, informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma: Alstor Sp.j., z siedzibą w Warszawie 03-244, przy ul. Weneckiej 12 , NIP 527-016-13-13, Regon 011817936, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy pod numerem KRS 0000017336.
 2. Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Wenecka 12, 03-244 Warszawa lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: rodo@alstor.com.pl;

Jednocześnie informujemy, że:

Alstor Sp.j. zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z powyższym Rozporządzeniem, Ustawą o ochronie danych osobowych, oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą. Oświadczamy, iż stosujemy środki bezpieczeństwa spełniające wymogi Rozporządzenia.

Powierzone przez Państwa dane osobowe klientów będą przetwarzane przez Alstor wyłącznie w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy podmiotami, w zakresie takim jak: obsługa zgłoszeń serwisowych, wysyłka towaru do klienta.

Alstor zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia.

Administrator zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych.

Dane osobowe powierzone Alstor są przetwarzane automatycznie oraz ręcznie. Administrator zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane oraz zobligować je do zachowania tajemnicy, (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporządzenia), zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Alstor, jak i po rozwiązaniu umowy.

Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie, tj. m.in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG). Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa.

W związku z przepisami o ochronie danych i rozporządzeniem RODO, które wchodzi  w życie w dniu 25 maja 2018 r. Administrator informuje, że osobom, których dane przechowywane są i przetwarzane przez firmę Alstor sp.j. przysługuje prawo do:

  • dostępu do danych osobowych,
  • sprostowania danych osobowych,
  • usunięcia danych osobowych,
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  • przenoszenia danych osobowych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego;

W razie pytań, prosimy o kontakt pod wskazanym wyżej adresem e-mailowym lub tradycyjną pocztą.

Zarząd Alstor