Regulamin konkursu “Szybka inspiracja”

1. Zasady ogólne
a) Niniejszy regulamin, zwany dalej „regulaminem” określa zasady uczestnictwa oraz realizacji konkursu „“Wygraj wejściówki na GrafConf””, zwanego dalej „konkursem”, w tym wyłonienia zwycięzców oraz wręczenia nagród.
b) Organizatorem konkursu jest Alstor Sp.j. z siedzibą ul. Wenecka 12, Warszawa, zwana dalej „organizatorem”.
c) Konkurs jest organizowany na portalu Facebook, na profilach EIZO Polska, pod adresem https://www.facebook.com/EizoPolska/
d) Konkurs jest przeprowadzany od 10.10.2018. do 11.10.2018. Zgłoszenia przesłane poza ustalonym terminem nie są brane pod uwagę w procesie rozstrzygnięcia konkursu i wręczenia nagród.
e) Celem konkursu jest rozdanie 4 darmowych wejściówek na konferencję GrafConf wśród użytkowników portalu Facebook.
f) Niniejszy regulamin jest sporządzony w wersji elektronicznej i opublikowany na stronie EIZO Polska pod adresem, do którego odsyła post konkursowy opublikowany na profilu EIZO POLSKA https://www.facebook.com/EizoPolska/, wraz z informacją o konkursie.
g) Odpowiedzi konkursowe nie mogą naruszać prawa, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich , ogólnie przyjętych norm obyczajowych – w szczególności dotyczy to treści powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe, obscenicznych, obrażających uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne

2. Zasady uczestnictwa w Konkursie
a) Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, zwana dalej „Uczestnikiem” lub „Uczestnikiem Konkursu”
b) Warunkiem koniecznym udziału Uczestnika w konkursie jest posiadanie profilu na portalu społecznościowym Facebook – www.facebook.com.
c) W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora, Partnerów oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, jak również członkowie ich rodzin i osoby im najbliższe.

3. Przebieg konkursu
a) Ogłoszenie o konkursie zostało opublikowane wraz z linkiem odsyłającym do treści regulaminu na oficjalnym profilu EIZO Polska https://www.facebook.com/EizoPolska/
b) Zadaniem konkursowym jest wypowiedź rozwijająca zdanie: „Gdy goni mnie czas, po inspirację siegam do…”
c) Odpowiedź konkursowa musi zostać opublikowana w komentarzach pod Postem Konkursu w przedziale czasowym od 10.2018 do 11.10.2018.
d) Odpowiedzi konkursowe nadesłane po wyznaczonym terminie nie są uwzględnianie w procesie rozstrzygnięcia konkursu i wręczenia nagród.
e) Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia z profilu EIZO Polska na Facebooku prac konkursowych:
– które są niezgodne z regulacjami portalu Facebook;
– które zawierają treści naruszające dobra osobiste, rasistowskie, ksenofobiczne, wulgarne, poniżające, ośmieszające, nawołujące do nienawiści etc., także w formie częściowo wykropkowanej;
– odnośnie których istnieją uzasadnione podejrzenia, że naruszają prawa innych osób fizycznych i prawnych, w tym w szczególności prawa autorskie oraz dobra osobiste osób trzecich, w tym bezprawnie korzystające z wizerunku osób trzecich;
f) Po zakończeniu konkursu, Jurorzy, w osobie działu marketingu EIZO Polska wyłonią w sumie 4 odpowiedzi konkursowe, w ocenie Jurorów najlepsze, z biorących udział w konkursie, z uwzględnieniem następujących kryteriów: zgodność z regulaminem, zgodność z zadaniem konkursowym, kreatywne podejście do zadania.
g) O wynikach konkursu zwycięzcy zostaną poinformowani dnia 11.10.2018 za pośrednictwem portalu Facebook, poprzez opublikowanie informacji o zwycięzcach konkursu w komentarzu pod postem konkursowym w formie oznaczenia profili tychże osób.
h) Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia nazwiska/osobistego profilu Facebook w mediach społecznościowych celu informowania o wynikach konkursu.
i) Organizator konkursu w komentarzu pod postem konkursowy poprosi o przesłanie wiadomości e-mail na adres [email protected] danymi niezbędnymi do przyznania nagrody: imię, nazwisko, adres mailowy. Powyższe dane będą wykorzystywane przez Organizatora konkursu wyłącznie w celu doręczenia Zwycięzcom nagród.

4. Nagrody
a) Zwycięzcy konkursu otrzymują nagrody w formie bezpłatnego biletu wstępu na Konferencję GrafConf, która odbędzie się 13 października 2018r. w Toruniu
b) Nagrody nie podlegają wymianie na inne towary i usługi, ani na ekwiwalent pieniężny.
c) Nagrody rzeczowe zostaną przesłane zwycięzcom na adres mailowy organizatora, w formie elektronicznego biletu wstępu po rejestracji na stronie: https://grafconf.pl/2018/bilety

5. Ochrona danych osobowych
a) Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i zwycięzców jest firma Alstor Sp.j., z siedzibą w Warszawie 03-244, przy ul. Weneckiej 12, NIP 527-016-13-13, Regon 011817936, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy pod numerem KRS 0000017336. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
b) Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane w celu wyłonienia zwycięzców konkursu i przekazania im nagród.
c) Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:
– sprostowania danych,
– usunięcia danych,
– ograniczenia przetwarzania danych,
– przenoszenia danych,
– wniesienia sprzeciwu,
– cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

6. Świadczenie usług drogą elektroniczną
a) W związku z faktem, iż konkurs jest realizowany z wykorzystaniem technologii elektronicznych, zasady świadczenia usług drogą elektroniczną regulują zasady portalu społecznościowego Facebook.
b) Konkurs nie jest sponsorowany, administrowany ani organizowany przez portal Facebook. Facebook nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze, skargi i reklamacje związane z konkursem powinny być kierowane do organizatora, a nie administratorów i pomocy technicznej Facebook. Organizator zobowiązuje się do zwolnienia portalu Facebook od odpowiedzialności wobec każdego uczestnika konkursu, który skieruje przeciwko portalowi Facebook roszczenie związane z niniejszym konkursem.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 października 2018 r.