Społeczna odpowiedzialność biznesu

SPIS TREŚCI

Zasady postępowania EIZO – siedem obietnic
United Nations Global Compact
Poszanowanie praw człowieka
Responsible Business Alliance (RBA)
Zintegrowany raport EIZO

 

Zasady postępowania EIZO – siedem obietnic

Poniższe siedem zasad stanowi wytyczne dla wszystkich pracowników spółek EIZO oraz zobowiązanie wobec naszych interesariuszy. EIZO podejmuje się prowadzić swoją działalność zgodnie z tymi obietnicami.

 

Obietnica 1: Innowacja

Będziemy dostarczać klientom wysokiej jakości produkty i usługi, tworząc nowe technologie i rozwiązania.

 

Obietnica 2: Dbałość o środowisko

Będziemy prowadzić produkcję i działalność biznesową z poszanowaniem środowiska naturalnego.

Dowiedz się więcej

 

Obietnica 3: Działalność międzynarodowa

Będziemy działać jako międzynarodowa korporacja o globalnym podejściu i perspektywie.

Dowiedz się więcej

 

Obietnica 4: Otwarty i sprawiedliwy handel

Będziemy prowadzić otwarty i sprawiedliwy handel.

Dowiedz się więcej

 

Obietnica 5: Silne więzy zaufania z interesariuszami

Będziemy tworzyć i umacniać więzy zaufania z naszymi interesariuszami (partnerami biznesowymi, pracownikami, udziałowcami i lokalnymi społecznościami).

Dowiedz się więcej

 

Obietnica 6: Poszanowanie ducha i litery prawa

Będziemy postępować zgodnie z duchem i literą prawa jako firma odpowiedzialna społecznie.

 

Obietnica 7: Otwarta kultura korporacyjna

Będziemy szanować podstawowe prawa człowieka i cenić otwartą kulturę korporacyjną.

 

United Nations Global Compact

EIZO przystąpiło do paktu ONZ znanego pod nazwą UN Global Compact. Jest to dobrowolna inicjatywa promująca zrównoważony rozwój i odpowiedzialne przywództwo ze strony firm. Przedsiębiorstwa podpisujące ten pakt zobowiązują się przestrzegać dziesięć podstawowych zasad dotyczących społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) w sferach prawa człowieka, zatrudnienia, środowiska naturalnego oraz przeciwdziałania korupcji.

Stosując się do tych dziesięciu zasad, realizujemy społeczną odpowiedzialność naszego biznesu i podnosimy wartość EIZO.

 

10 zasad United Nations Global Compact

  1. Przestrzeganie i wspieranie ochrony międzynarodowo uznanych praw człowieka
  2. Eliminowanie wszelkich przypadków łamania praw człowieka przez firmę
  3. Popieranie wolności zrzeszania się i uznawanie prawa do zbiorowych negocjacji w praktyce
  4. Eliminowanie wszelkich form niewolnictwa i pracy przymusowej
  5. Faktyczne zniesienie pracy dzieci
  6. Eliminowanie dyskryminacji w sferze zatrudnienia
  7. Zapobiegawcze podejście do problemów środowiska naturalnego
  8. Podejmowanie inicjatyw propagujących większą odpowiedzialność środowiskową
  9. Wspieranie rozwoju i upowszechniania technologii przyjaznych środowisku
  10. Przeciwdziałanie korupcji we wszystkich jej formach, w tym łapówkarstwu i wymuszeniom

Dowiedz się więcej o United Nations Global Compact

 

Poszanowanie praw człowieka

Zasady postępowania EIZO są zgodne z polityką United Nations Global Compact, opartą na konwencjach Międzynarodowej Organizacji Pracy.

Oznacza to m.in., że EIZO nie ma żadnych powiązań z jakimikolwiek formami pracy przymusowej i pracy dzieci, wspiera działania dążące do wyeliminowania dyskryminacji w miejscu pracy oraz szanuje prawa człowieka swoich pracowników.

 

Responsible Business Alliance (RBA)

W styczniu 2020 roku EIZO dołączyło do Responsible Business Alliance (RBA) – organizacji promującej społeczną odpowiedzialność biznesu w globalnym łańcuchu dostaw branży elektronicznej. EIZO stopniowo dopasowuje swoje operacji biznesowe do zapisów kodeksu postępowania RBA, a także zachęca do tego swoich kluczowych dostawców.

Dowiedz się więcej o kodeksie postępowania RBA

 

Zintegrowany raport EIZO

W 2020 roku EIZO udostępniło pierwszy zintegrowany raport, który zastąpił publikowany dotąd osobny raport CSR. Oprócz danych finansowych zintegrowany raport obejmuje informacje dotyczące strategii biznesowej oraz inwestowania odpowiedzialnego społecznie (ESG). Dzięki temu daje udziałowcom, inwestorom i innym interesariuszom pełny wgląd w średnio- i długoterminowe inicjatywy spółek EIZO.

Zobacz zintegrowany raport EIZO (ang.)