Otwarty i sprawiedliwy handel

Kodeks postępowania dla dostawców EIZO

Kodeks postępowania EIZO to zbiór zasad obowiązujących wszystkie spółki EIZO, stanowiący jednocześnie zobowiązanie EIZO wobec interesariuszy. Zgodnie z tym kodeksem EIZO dokłada wszelkich starań, by prowadzić swoją działalność ze społeczną odpowiedzialnością. W związku z tym producent wymaga od swoich dostawców, aby stosowali się do poniższych zasad postępowania.

 

Zgodność z przepisami

 • Dostawcy powinni stosować się do przepisów prawa obowiązujących w krajach, w których działają.
 • Dostawcy powinni powstrzymać się od oferowania prezentów, rozrywki i jakichkolwiek innych profitów niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa i wykraczających poza normalne zwyczaje biznesowe.
 • Dostawcy powinni powstrzymać się od utrzymywania stosunków z ugrupowaniami lub organizacjami antyspołecznymi.

Prawa człowieka i pracownika

 • Dostawcy powinni traktować pracowników z godnością, unikając dyskryminacji ze względu na rasę, płeć, wiek, narodowość, wyznanie itp. w procesie rekrutacji oraz zatrudnienia.
 • Dostawcy powinni płacić pracownikom godziwe wynagrodzenie i stosować się do lokalnych przepisów dotyczących płacy minimalnej. Niedopuszczalne jest używanie potrącenia z pensji jako środka dyscyplinarnego.
 • Dostawcy powinni bezwzględnie zakazać pracy dzieci i pracy przymusowej.
 • Dostawcy powinni szanować prawo pracowników do swobodnego zrzeszania się oraz zapewnić otwartą, stosowną komunikację między pracownikami a kadrą zarządzającą.
 • Dostawcy powinni wyznaczyć godziny pracy oraz dni świąteczne i urlopowe, aby chronić zdrowie swoich pracowników. Liczba godzin pracy nie może przekraczać limitu ustanowionego prawem.
 • Dostawcy nie powinni używać surowców wytworzonych niezgodnie z prawem, pochodzących z obszarów wysokiego ryzyka i obszarów ogarniętych konfliktami, ani kupować i używać części, komponentów i produktów wytworzonych częściowo lub w całości z takich surowców.

Jakość produktów i stabilność dostaw

 • Dostawcy powinni spełniać określone wymogi jakości, aby dostarczać klientom EIZO bezpieczne produkty i usługi.
 • Dostawcy powinni sprawnie i dokładnie przekazywać potrzebne informacje dotyczące produktów i usług.
 • Dostawcy powinni promować wysoki standard w zakresie jakości produktów, technologii i czasu dostawy. Ponadto powinni utrzymywać swoje ceny na rozsądnym poziomie.
 • Dostawcy powinni utrzymywać swoją zdolność dostawczą na stałym poziomie i dynamicznie reagować na zmiany popytu.

Środowisko naturalne

 • Dostawcy powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa i międzynarodowych traktatów dotyczących ochrony środowiska.
 • Dostawcy powinni posiadać certyfikat ISO 14001 lub inny certyfikat środowiskowy niezależnej organizacji albo być w trakcie pozyskiwania takiego certyfikatu.
 • Dostawcy powinni powstrzymać się od używania substancji chemicznych zakazanych przepisami prawa lub międzynarodowymi traktatami. Zobowiązani są także dostarczyć wymagane prawem informacje na temat stosowania niektórych substancji, m.in. substancji wysokiego ryzyka.
 • Dostawcy powinni rozwijać produkty umożliwiające oszczędzanie zasobów i energii oraz podlegające recyklingowi, aby promować ochronę środowiska.
 • Dostawcy powinni dokładać starań, by oszczędzać zasoby i energię, ograniczać odpady i poddawać je recyklingowi, odpowiednio kontrolować procesy emisji i drenowania, zapobiegać zanieczyszczeniu środowiska oraz zmniejszać swój wpływ na ekosystem.

Należyte zarządzanie biznesem

 • Dostawcy powinni promować należyte i sprawiedliwe zarządzanie biznesem. Szczegóły dotyczące polityki zarządzania i warunków biznesowych dostawców (w tym dane finansowe) powinny być udostępnione EIZO.
 • Dostawcy powinni utrzymywać dobre stosunki z lokalnymi społecznościami poprzez współpracę i koordynację.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

 • Dostawcy powinni zapewnić swoim pracownikom bezpieczne środowisko pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Dostawcy powinni podjąć środki bezpieczeństwa w zakresie obsługi maszyn i sprzętu używanego w miejscu pracy.
 • Dostawcy powinni weryfikować ewentualne wypadki i podjąć niezbędne środki zapobiegawcze.
 • Dostawcy powinni podjąć niezbędne środki w zakresie zagrożeń prowadzących do problemów zdrowotnych, m.in. szkodliwych substancji chemicznych, hałasu i szkodliwych zapachów.
 • Dostawcy powinni zapewnić bezpieczeństwo i higienę w swoich zakładach pracy (w tym na terenie stołówek, toalet, pomieszczeń noclegowych).
 • W razie odnotowania wypadku przy pracy dostawcy powinni bezzwłocznie powiadomić pracowników o zaistniałej sytuacji oraz podjąć niezbędne środki, aby zapobiec jej powtórzeniu.
 • Dostawcy powinni ewaluować i kontrolować fizycznie wymagające zadania.
 • Dostawcy powinni realizować niezbędne programy zdrowotne, aby utrzymać swoich pracowników w dobrym zdrowiu.