Zrównoważony rozwój

EIZO ma świadomość swojej odpowiedzialności społecznej i czuje się w obowiązku prowadzić działania biznesowe z poszanowaniem środowiska naturalnego. Dokłada wszelkich starań, by wywierać jak najmniejszy wpływ na planetę i realizować zrównoważony model rozwoju, m.in. poprzez efektywne wykorzystanie zasobów, przeciwdziałanie zmianom klimatycznym, ochronę bioróżnorodności i ekosystemów oraz zapobieganie zanieczyszczeniu środowiska.

System zarządzania środowiskowego

W lipcu 1998 roku EIZO otrzymało certyfikat ISO14001 i wprowadziło system zarządzania środowiskowego i energetycznego. Od tego czasu producent wdrożył również środki mające na celu ograniczenie produkcji odpadów oraz zużycia energii i zasobów. Ponadto system zarządzania środowiskowego pomógł zrobić postępy w innych dziedzinach, wyznaczając cele uwzględniające rosnące zainteresowanie klientów produktami przyjaznymi dla środowiska.

EIZO realizuje inicjatywy dotyczące ochrony środowiska zgodne ze zmienionymi standardami ISO 14001:2015 pod kierownictwem dyrektora odpowiedzialnego za zarządzanie środowiskowe. Inicjatywy te powiązane są z polityką zarządzania oraz strategiami biznesowymi wyznaczonymi przez kadrę kierowniczą. Dział Bezpieczeństwa Wewnętrznego odpowiada za promowanie działań biznesowych oraz zarządzanie zużyciem energii w zakładach EIZO, substancjami chemicznymi i odpadami. Dział Standardów Certyfikowanych ponosi natomiast odpowiedzialność za produkty EIZO, zbieranie danych środowiskowych z całego świata oraz promowanie tworzenia produktów przyjaznych planecie.

W 2018 roku niezależna organizacja przeprowadziła zewnętrzny audyt, w efekcie którego certyfikat ISO 14001 został podtrzymany i odnowiony. W ostatnich latach odbyły się również audyty dotyczące zarządzania substancjami chemicznymi (wewnętrzne i przeprowadzone przez klientów).

 

Zgodność ze standardami środowiskowymi

EIZO rozwija swoje produkty w zgodzie z przepisami prawa obowiązującymi w Japonii i innych krajach. Dobrowolnie spełnia również wymagania najpopularniejszych standardów środowiskowych zdefiniowanych dla każdego sektora rynku, na którym obecne są flagowe produkty EIZO.

Na terenie Unii Europejskiej obowiązuje wiele przepisów środowiskowych, m.in. dyrektywa WEEE (dotycząca zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego), dyrektywa RoHS (dotycząca ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym), rozporządzenie REACH (dotyczące rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów) i dyrektywa ErP (dotycząca ekoprojektu dla produktów związanych z energią). Choć przepisy te powstały w Europie, w dużym stopniu przyczyniły się do zachęcenia innych krajów, by podjęły podobne kroki. Produkty EIZO również są z nimi zgodne.

EIZO spełnia ponadto środowiskowe standardy oznakowania produktów takie jak TCO Certified Generation 8 (międzynarodowe normy dla monitorów), EPEAT (międzynarodowy standard dla komputerów i monitorów), ENERGY STAR 7.1 (amerykański standard energooszczędności) oraz PC Green Label (japoński standard środowiskowy dla komputerów i monitorów). EIZO odgrywa również aktywną rolę w rozwijaniu standardów TCO, ENERGY STAR i PC Green Label.

 

Energia odnawialna

Główna siedziba EIZO znajduje się w japońskim mieście Hakusan, w rejonie o bogatej faunie i florze. Na zachód leży Morze Japońskie, a na wschód malownicze pasmo górskie Hakusan. Aby chronić piękno przyrody otaczającej siedzibę EIZO, producent podejmuje kroki w celu ograniczenia emisji dwutlenku węgla.

Jednym z takich kroków jest wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. W 2016 roku na dachu fabryki EIZO zamontowano 715 paneli słonecznych, każdy o mocy 180 kW. Przy ziemi znajduje się kolejne 1014 paneli o mocy 250 kW. Wszystkie panele słoneczne produkują łącznie 373 000 kWh mocy rocznie, co przekłada się na zmniejszenie emisji CO2 o 239 ton.